NTC sistem učenja – veselje za otroke, izziv za učitelja

9. aprila, 2018

Uporaba NTC programa iz vidika učiteljice

Program NTC sistem učenja vnaša bistvene spremembe v šolo in učenje v primerjavi s tradicionalnim sistemom in v veliki meri izpolnjuje vse večja in vse bolj resna pričakovanja od šole s strani otrok, staršev in družbe na sploh. Uporaba NTC programa pri pouku prispeva k ustvarjanju spodbudnega okolja za učenje in razvoj otrok. Pouk je bolj zanimiv, otroci bolj motivirani, brez strahu pred neuspehom. Vloga učitelja , ki dela po NTC sistemu učenja je spremenjena. Učitelj ni več predavatelj, izvor informacij in spraševalec. Učitelj organizira, usmerja, sodeluje in vpliva na aktivnost v razredu. Tako za učence, kot za učitelja, učilnica postaja kraj, kjer se počuti varno, kjer se igra skupaj z otroci in kamor vsi radi prihajajo. Starši otrok imajo veliko zaupanje v šolo in učitelja, ki njihovemu otroku prinašata veselje. Imajo zaupanje do šole, ki usmerja otroke na samostojno pot do znanja, v kateri učenec razvija svojo originalnost, ustvarjalnost, brez strahu, da bi se mu drugi posmehovali, če misli drugače od njih..

Eden od ciljev obveznega šolstva je ustvarjanje motivacije pri učencih, da bi se naprej šolali in, da se pripravijo za življenje v svetu, kjer se dogajajo stalne spremembe. Da bi se ta cilj dosegel, je potrebno razvoj učencev pospeševati v smeri njihove vse večje ustvarjalnosti in osebne iniciative. Nemogoče je naučiti otroke o vsem, v času, ko se število dostopnih informacij stalno povečuje. Zato je izredno pomembno, da šola omogoči usvajanje osnovnih veščin na osnovi katerih, se bo kasneje pridobivalo znanje iz različnih področij. Šola mora oblikovati učenca pripravljenega na hitre spremembe in prilagajanja.

Za razliko od šole Summerhill, Aleksandra Nila, kot grozeče spoštovanje otroške potrebe po igri, svobodi in nenavadnosti, katere osnovna kvaliteta je bila, da je otrok lahko izbiral med igro in učenjem, kar so ji mnogi tudi zamerili, ker so se bali, da bodo otroci nesposobni za življenje, se v NTC sistemu učenja, otrok uči preko igre. Na ta način je NTC sistem učenja pomemben korak naprej, pred vsemi ostalimi dosedanjimi poskusi vračanja otroku naravnega okolja, ki spodbuja intelektualni razvoj in nadarjenost in na ta način si zasluži epitet progresivnega sistema izobraževanja. Sistema učenja brez strahu in ustavljanja. V NTC sistemu se otrok ne disciplinira, ampak se jih motivira, da so čim bolj aktivni, tako motorično kot miselno.

Uporaba NTC sistema učenja pri pouku od 1. do 4. razreda

NTC sistem učenja je model interaktivne uporabe problemskega pouka, ki v praksi premaga vse pomanjkljivosti dosedanjih didaktično-motoričnih modelov. V tem smislu je popolnoma inovativen v modernem načinu poučevanja. Tradicionalni modeli so obremenjeni z metodami učenja, ki ustvarjajo nemotiviranega učenca, kateremu je v šoli dolgčas in, ki ima odpor do učenja, ki je v glavnem reproduktivno in nefunkcionalno. NTC sistem učenja izhaja iz osnovne otrokove potrebe, potrebe po igri. Tehnike, ki se uporabljajo pri poučevanju so zamišljene tako, da spodbujajo motorično in miselno razigranost otrok. Otroci so ves čas v situaciji, da se učijo tako, da združujejo motorične aktivnosti z miselnimi aktivnostmi. Razvija se govor in bogat besedni zaklad in rezultat takega načina je veliko število nadarjenih otrok za pisanje pesmi, zgodb, scenarijev ipd. Spodbujena je notranja motivacija za učenje in učenci so zadovoljni z naučenim. Ves čas je prisotna interakcija med učenci. Starši so zadovoljni in postajajo sodelavci in partnerji z učiteljem. Učitelj doseže avtoriteto z zaupanjem in hvaležnostjo otrok in staršev. V učilnicah, kjer se otroci igrajo, se izmenjujeta prepiri in ustvarjalna tišina, brez vpletanja učitelja. Povečana je odgovornost otrok. Njim je pomembno, da se igra po pravilih in otroci to samostojno in nedvoumno kontrolirajo. Otroci se učijo ustvarjalnosti, svobode in podajanje idej, samostojne poti do znanja, spoštovanja dogovorjenih pravil, interakcije z drugimi otroci, partnerskih odnosov.

Ali se dosega boljši rezultat v šoli

Oddelek 4. razreda v OŠ Jovan Jovanović Zmaj v Sremski Mitrovici, v katerem se dela po NTC sistemu učenja, je do zdaj dosegal izjemno visoko povprečno oceno na koncu šolskega leta. Ta uspeh bi bil lahko posledica nizkih kriterijev učitelja in njegove osebne ocene. Ampak učenci dosegajo opazne rezultate tako na športnem, umetniškem in kulturnem področju. Pogosto osvajajo prva mesta na športnih tekmovanjih v igrah, kjer pride do izraza strategija. Na šolskem tekmovanju iz matematike, se je iz NTC oddelka uvrstilo na višji nivo tekmovanja, 10 učencev.

Pridobitev za učence in učitelja

Lastnost NTC učenja je tudi ta, da omogoča enake pridobitve za otroke, učitelja in starše. Izpolnjuje šolska pričakovanja vseh treh udeležencev v učnem procesu. Zagotovo je nemogoče potegniti ostro mejo med pridobitvijo kateregakoli od njih. Zadovoljen učitelj je dober učitelj tako otrokom kot staršem. Zadovoljen in radosten otrok olajša delo učitelju in staršem. Zadovoljen starš je dober sodelavec in partner, ki daje nesebično podporo učitelju. Šele, ko so izpolnjeni ti pogoji, lahko govorimo o kvalitetnem poučevanju.
Jasno je, da je otrok zadovoljen, poln samozavesti, ker dela tisto, kar najbolje zna. Igra se! V razredu vlada vzdušje sodelovanja, podpore in zaupanja. Otroka ni strah spraševanja ali pisnega ocenjevanja, ker njegovi odgovori ne bodo označeni za napačne in predmet posmeha. Vsi v razredu so navajeni na neobičajne odgovore in v njih iščejo in najdejo kvaliteto. Pogosto učenci sami ocenjujejo svoje delo in delo sošolcev in sošolk. Z vadbo takega načina dela, se doseže vse večja objektivnost v ocenjevanju drugih in sebe. Pogosto otroci svoje delo ocenijo strožje od učiteljice.

Prvi korak in naloga pri poučevanju z NTC sistemom učenja, ki ga mora učitelj narediti je obvladovanje NTC tehnik in vsakodnevna vaja uporabe v praksi. Vsaka tehnika ima večkratno uporabo pri vseh šolskih predmetih in jih lahko uporabljamo pri mnogokaterih učnih vsebinah. Od ustvarjalnosti, radovednosti, znanja in svobode učitelja je odvisno v kakšni meri bo uporabljal NTC tehnike. Na začetku je uporaba občasna in izbrana. Rezultati, ki se dosegajo pa dajejo vse večjo svobodo in samozavest učitelju in hitro ta model postane prevladujoč pri pouku. Takrat postane viden in prepoznaven tudi staršem in vsem, ki so zainteresirani za izobraževanje otrok. Izredno pomembno je izobraziti starše o NTC tehnikah, da bodo razumeli način dela učitelja in, da bodo lahko sledili delu in napredovanju svojega otroka. To še vedno ne pomeni popolno razumevanje metode dela. Le to se zgodi v glavnem v tretjem razredu, ko rezultati in učinki NTC sistema učenja postajajo vse bolj vidni.

Opažanja staršev

Starši imajo pogosto možnost, da komentirajo, sugerirajo dajejo pripombe na delo učitelja pri poučevanju. Po zadnji raziskavi, na vzorcu 29 staršev učencev iz oddelka, ki dela po NTC sistemu učenja, so starši izpostavili naslednje pridobitve za otroke: samozavest, radovednost, samostojnost, motivacija, odprtost, zgovornost, širše znanje od učnega načrta in programa, druženje z drugimi otroci, radi hodijo v šolo, veliko prijateljstvo in igra, raziskovanje, družabnost, domišljija, zanimivo jim je pri pouku. Strah pred šolo komaj obstaja. Od 29 učencev jih 25 nikoli ne občuti strah pred pisnim ali ustnim ocenjevanjem. S tem vprašalnikom učencev, smo prišli do spoznanja o obstoju strahu pri otrocih zaradi velikih pričakovanj staršev, tako da za ustvarjanje strahu pred šolo pri otrocih, ni izključni krivec učitelj.

Za učitelja, ki se odloči, da bo pri pouku delal po NTC sistemu učenja, se lahko upravičeno reče, da je pred velikim profesionalnim izzivom. Osebno doživlja popolno profesionalno transformacijo. Vsakodnevno se nahaja v situaciji, da otroci »vedo« več od njega in zaradi tega ne zgublja avtoritete, niti de ne počuti negotovo v učilnici. To pa zato, ker učna vsebina ni več končna informacija, ki jo učitelj kot medij prenaša otrokom. Informacija je v tem sistemu dela sredstvo s pomočjo katerega vzbudimo radovednost, motivacijo, zaključevanje, povezovanje in splošni intelektualni razvoj otroka. Ko otroci pripravijo zvita vprašanja na določeno temo (Nikola Tesla, Nemanjići, Mihajlo Pupin…), že po nekaj postavljenih vprašanjih , učenci dajo in dobijo informacije in podatke, ki jih starši in učitelj pogosto ne vedo. Otroci v pripravi uporabljajo enciklopedije, otroške časopise, internet in vse druge dostopne vire informacij. Vsi otroci so vključeni. Z relativno majhnimi individualnimi pripravami in zagovorništvom, izvejo veliko. Ob racionalni porabi prostega časa otrok in časa pri pouku, z veliko razigranostjo in radostjo otrok, so rezultati odlični. Starši so zadovoljni in hvaležni, ker vidijo aktivnega, veselega in motiviranega otroka.

Avtor besedila: Slavica Bobić
Prevod: Vanja Jovićević, NTC center Nove Fužine

Sorodne objave

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram